اینجا آراد اتوماسیون استرز است.

همکاران ما پاسخگوی شما هستند: 02177508397

تنظیم پارامترهای راه‌اندازی سریع اینورترهای INVT

اینورترهای INVT در سال‌های اخیر به دلیل عملکرد قابل قبول در کابردهای متفاوت به جایگاه ویژه‌ای در صنعت ایران و دیگر کشورها دست پیدا کرده‌اند. در این پست نحوه راه‌اندازی این اینورترها از طریق ترمینال‌های خروجی، صفحه کلید و همچنین سیم‌بندی آنها را بررسی کرده‌ایم.

اینورترهای INVT سری GD20

سیم‌بندی مدار کنترل

 

شکل 1. نحوه سیم‌بندی مدار کنترل اینورتر سری GD20

 

راهنمای ترمینال‌ها

 • در صورت اتصال S1 با ترمینال COM موتور به‌ صورت راستگرد راه اندازي می‌شود.
 • در صورت اتصال S2 با ترمینال COM موتور به صورت چپگرد راه اندازي می‌شود.

 

میزان تحمل‌پذیری اضافه‌بار

اضافه بار مدت زمان
150 درصد جریان نامی 1 دقیقه
180 درصد جریان نامی 10 ثانیه
200 درصد جریان نامی 1 ثانیه

 

پارامترهای مهم و کاربردی

پارامتر نام جزئیات
P00.01 فرمان راه‌اندازی درایو

این پارامتر نحوه اجرای دستوراتی نظیر راه‌اندازی، توقف و جهت چرخش را به صورت زیر مشخص می‌کند.

0: کنترل از طریق صفحه کلید

1: کنترل از طریق ترمینال‌های خارجی

2: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P00.06 تعیین مبنای کنترل فرکانس A 0: تنظیم از طریق صفحه کلید

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1 (پتاسیومتر روی صفحه‌کلید)

2: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 2 یا AI2

3: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 3 یا AI3

4: تنظیم از طریق ترمینال پالس سرعت بالا (ترمینال HDI)

5: تنظیم در حالت Simple PLC program

6: تنظیم در حالت Multi-step speed

7: تنظیم از طریق کنترل PID

8: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P00.07 تعیین مبنای کنترل فرکانس B

 

اینورترهای INVT سری GD10 mini VFD

 

سیم‌بندی مدار کنترل

شکل 2. نحوه سیم‌بندی مدار کنترل اینورتر سری GD10

راهنمای ترمینال‌ها

 • در صورت اتصال S1 با ترمینال COM موتور به‌ صورت راستگرد راه اندازي می‌شود.
 • در صورت اتصال S2 با ترمینال COM موتور به صورت چپگرد راه اندازي می‌شود.

 

میزان تحمل‌پذیری اضافه‌بار

اضافه بار مدت زمان
150 درصد جریان نامی 1 دقیقه
180 درصد جریان نامی 10 ثانیه
200 درصد جریان نامی 1 ثانیه

 

پارامترهای مهم و کاربردی

پارامتر نام جزئیات
P00.01 نحوه فرمان راه‌اندازی

این پارامتر نحوه اجرای دستوراتی نظیر راه‌اندازی، توقف و جهت چرخش را به صورت زیر مشخص می‌کند.

0: کنترل از طریق صفحه کلید

1: کنترل از طریق ترمینال‌های خارجی

2: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P00.06 تعیین مبنای کنترل فرکانس A 0: تنظیم از طریق صفحه کلید

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1 (از طریق پتاسیومتر)

2: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 2 یا AI2

6: تنظیم در حالتMulti-step speed

7: تنظیم از طریق کنترل PID

8: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P00.07 تعیین مبنای کنترل فرکانس B

 

اینورترهای INVT سری GD200

 

سیم‌بندی مدار کنترل

شکل 3. نحوه سیم‌بندی مدار کنترل اینورتر سری GD200

راهنمای ترمینال‌ها

 • در صورت اتصال S1 با ترمینال COM موتور به‌ صورت راستگرد راه اندازي می‌شود.
 • در صورت اتصال S2 با ترمینال COM موتور به صورت چپگرد راه اندازي می‌شود.

 

میزان تحمل‌پذیری اضافه‌بار

نوع اضافه بار مدت زمان

G

150 درصد جریان نامی 1 دقیقه
180 درصد جریان نامی 10 ثانیه
200 درصد جریان نامی 1 ثانیه
P 120 درصد جریان نامی 60 ثانیه

 

پارامترهای مهم و کاربردی

پارامتر نام جزئیات
P00.01 نحوه فرمان راه‌اندازی این پارامتر نحوه اجرای دستوراتی نظیر راه‌اندازی، توقف و جهت چرخش را به صورت زیر مشخص می‌کند.

0: کنترل از طریق صفحه کلید

1: کنترل از طریق ترمینال‌های خارجی

2: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P00.06 تعیین مبنای کنترل فرکانس A 0: تنظیم از طریق صفحه کلید

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1

2: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 2 یا AI2

3: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 3 یا AI3

4: تنظیم از طریق ترمینال پالس سرعت بالا (ترمینال HDI)

5: تنظیم در حالت Simple PLC program

6: تنظیم در حالتMulti-step speed

7: تنظیم از طریق کنترل PID

8: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P00.07 تعیین مبنای کنترل فرکانس B

 

اینورترهای INVT سری CHE100

 

سیم‌بندی مدار کنترل

شکل 4. نحوه سیم‌بندی مدار کنترل اینورتر سری CHE100

راهنمای ترمینال‌ها

 • در صورت اتصال S1 با ترمینال COM موتور به‌ صورت راستگرد راه اندازي می‌شود.
 • در صورت اتصال S2 با ترمینال COM موتور به صورت چپگرد راه اندازي می‌شود.

 

میزان تحمل‌پذیری اضافه‌بار

اضافه بار مدت زمان
150 درصد جریان نامی 1 دقیقه
180 درصد جریان نامی 10 ثانیه

 

پارامترهای مهم و کاربردی

پارامتر نام جزئیات
P0.01 نحوه فرمان راه‌اندازی این پارامتر نحوه اجرای دستوراتی نظیر راه‌اندازی، توقف و جهت چرخش را به صورت زیر مشخص می‌کند.

0: کنترل از طریق صفحه کلید

1: کنترل از طریق ترمینال‌های خارجی

2: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P0.03 تعیین مبنای کنترل فرکانس A 0: تنظیم از طریق صفحه کلید

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1

2: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 2 یا AI2

3: تنظیم از طریق  AI1+AI2

4: تنظیم در حالتMulti-step speed

5: تنظیم از طریق کنترل PID

6: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

 

اینورترهای INVT سری CHV100

سیم‌بندی مدار کنترل

شکل 5. نحوه سیم‌بندی مدار کنترل اینورتر سری CHV100

راهنمای ترمینال‌ها

 • در صورت اتصال S1 با ترمینال COM موتور به‌ صورت راستگرد راه اندازي می‌شود.
 • در صورت اتصال S2 با ترمینال COM موتور به صورت چپگرد راه اندازي می‌شود.

 

میزان تحمل‌پذیری اضافه‌بار

اضافه بار مدت زمان
150 درصد جریان نامی 1 دقیقه
180 درصد جریان نامی 10 ثانیه

 

پارامترهای مهم و کاربردی

پارامتر نام جزئیات
P0.01 نحوه فرمان راه‌اندازی این پارامتر نحوه اجرای دستوراتی نظیر راه‌اندازی، توقف و جهت چرخش را به صورت زیر مشخص می‌کند.

0: کنترل از طریق صفحه کلید

1: کنترل از طریق ترمینال‌های خارجی

2: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P0.03 تعیین مبنای کنترل فرکانس A

0: تنظیم از طریق صفحه کلید

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1

2: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 3 یا AI3

3: تنظیم از طریق ترمینال پالس سرعت بالا (ترمینال HDI1)

4: تنظیم در حالت Simple PLC program

5: تنظیم در حالتMulti-step speed

6: تنظیم از طریق کنترل PID

7: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

 

اینورترهای INVT سری CHF100


سیم‌بندی مدار کنترل

شکل 6. نحوه سیم‌بندی مدار کنترل اینورتر سری CHF100

راهنمای ترمینال‌ها

 • در صورت اتصال S1 با ترمینال COM موتور به‌ صورت راستگرد راه اندازي می‌شود.
 • در صورت اتصال S2 با ترمینال COM موتور به صورت چپگرد راه اندازي می‌شود.

 

میزان تحمل‌پذیری اضافه‌بار

اضافه بار مدت زمان
150 درصد جریان نامی 1 دقیقه
180 درصد جریان نامی 10 ثانیه

 

پارامترهای مهم و کاربردی

پارامتر نام جزئیات
P0.01 نحوه فرمان راه‌اندازی

این پارامتر نحوه اجرای دستوراتی نظیر راه‌اندازی، توقف و جهت چرخش را به صورت زیر مشخص می‌کند.

0: کنترل از طریق صفحه کلید

1: کنترل از طریق ترمینال‌های خارجی

2: کنترل از طریق پورت RS485 (مودباس)

P0.07 تعیین مبنای کنترل فرکانس A 0: تنظیم از طریق صفحه کلید

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1

2: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 2 یا AI2

3: تنظیم از طریق ترمینال پالس سرعت بالا (ترمینال HDI)

4: تنظیم در حالت Simple PLC program

5: تنظیم در حالتMulti-stage speed

6: تنظیم از طریق کنترل PID

7: تنظیم از طریق پورت RS485 (مودباس)

P0.08 تعیین مبنای کنترل فرکانس B 0: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 1 یا AI1

1: تنظیم از طریق ورودی آنالوگ 2 یا AI2

2: تنظیم از طریق ترمینال پالس سرعت بالا (ترمینال HDI)


دانلود PDF این مطلب آموزشی

این مطلب را به دیگران معرفی کن

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه آراد صنعت باشید

آخرین مطالب و محصولات را در ایمیل خود دریافت کنید

دیگر مطالب پیشنهادی به شما

آموزشی

آموزش کامل تنظیمات PID در پی ال سی دلتا PLC Delta

کنترل‌کننده PID مقدار «خطا» بین خروجی فرایند و مقدار ورودی مطلوب (setpoint) را محاسبه می‌کند. هدف کنترل‌کننده، به حداقل رساندن خطا با تنظیم ورودی‌های کنترل

×

سلام، وقت بخیر

چطور میتونم کمکتون کنم؟

×